Atatürk deki Vatan(3)

 

Birinci Dünya Savaşında, Kasım 1914 ile Ocak 1916 arasında Çanakkale cephesinde yoğun muharebeler yaşandı. 19 Şubat 1915 günü iki İngiliz zırhlısının Çanakkale Boğazı'na girip Türk mevzilerini topa tutmasıyla başlayan savaş, 18 Mart 1915 günü deniz harekâtıyla devam etti. 25 Nisan 1915'te ingiliz ve Fransız Orduları'nın Kumkale ve Gelibolu yarımadası'na yaptıkları kara çıkartmasıyla süren savaş ; 7 Ocak 1916'da ingiliz ve Fransız birliklerinin Seddülbahir'den çekilmesiyle sona erdi.

Bu savaşlarda insan kayıpları farklı kaynaklarda değişik sayılarda verilir. "Avustralyalı yazar Alan Moorehhead 1956 yılında yayımladığı; Gelibolu isimli eserinde tarafların Çanakkale Savaşları kayıplarını şöyle sıralar: Türkler: 251.309, İngilizler: 205.000, Fransızlar: 47.000 kişidir"

Mustafa Kemal Çanakkale muharebeleri sırasında "Vatan Müdafası"nı askerlerindeki yüksek ruh ve imanı bilerek yapıyordu. Fakat cephedeki Alman komutanların Mustafa Kemal'in bildiği bu ruhu anlamaları beklenemezdi. Üstelik öngörüleri yetersiz, Türk Milletinin, Vatanları üzerindeki hassasiyetleri onlar için çok önemli değildi. Bu yüzden Ordunun sevk ve idaresinde de gerçekçi olamıyorlardı.

Mesela "5. Ordu Komutanı Liman Von Sanders'in düşmanın çıkartma yapacağı yerleri yanlış tahmin etmesi ve or­dumuzun ana kuvvetlerini bu yerlerde konuşlandırması, çıkartma yapılan alanlarda savunmasız yakalanmamıza neden olmuştur. Halbuki savunma hattımız Seddülbahir ve Kabatepe bölgelerinde gerekli miktarda kuvvetlerle konuşlandırılsaydı, belki düşmanın karaya bile çıkma­sına izin verilmeyecek ve savaş da o kadar uzun sürmeyip, o kadar fazla kayıpla bitirilmeyecekti."

Mustafa Kemal ise durumu son derece iyi okumuş, Conk bayırı hattının önemini kavramış ve bu hat güçlü bir şekilde tutulmazsa, düşmanın stratejik olarak üs­tünlüğü ele geçireceğini ve savunmanın yetersiz kala­cağını anlamıştır.

Düşman çıkarma yaptığı zaman bölgede sadece gö­zetleme görevini sürdüren küçük avcı birliklerimiz bu­lunmaklaydı. Her ne kadar bu birlikler kahramanca çarpışarak düşmanı oyalasalar da, sayıca çok üstün olan düşman kuvvetleri, bu birlikleri ezip geçerek bölgeye yayılmaya başlar. Kanlı sırt, daha kuzey­deki sırtlar işgal edilir.

Kocaçimen'e 57. Alay'ı bizzat sevk ederek ulaştıran Mustafa Kemal'in ilk gördüğü manzara pek fikir verici değildir. Düşmanın çıkarma yapmış olduğu Arıburnu sahilleri Kocaçimen'den görülmemektedir. Bunun üze­rine binbir güçlükle Conkbayırı'na ulaşır.

Bu esnada Conkbayır'ın güneyindeki 261 Rakımlı Tepe'den, 27. Alay'dan sahili gözetlemekle görevli bir müfreze efradının Conkbayır'a doğru kaçmakta oldu­ğunu görür. Mustafa Kemal onların önüne geçer. Ola­yın geri kalan bölümünü kendisinden dinleyelim:

"Bizzat bu efradın önüne çıkarak;

-Niçin kaçıyorsunuz? Dedim.

-Efendim, düşman! Dediler.

-Nerede?

-İşte! Diye 261 Rakımlı Tepe'yi gösterdiler.

Filhakika düşmanın bir avcı hattı 261 Rakımlı Tepe'ye yaklaşmış ve kemal-i serbestiyle ileri doğru yürü­yordu. Şimdi vaziyeti düşünün: Ben kuvvetlerimi bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye... Düş­man da bu tepeye gelmiş. Demek ki, düşman bana benim askerlerimden daha yakın ve düşman benim bu­lunduğum yere gelse, kuvvetlerim pek fena bir vaziyete duçar olacaktı. O zaman artık bunu bilmiyorum, bir mu­hakememi mantıkiye midir, yoksa sevk-i tabii ile midir, bilmiyorum. Kaçan efrada:

-Düşmandan kaçılmaz, dedim.

-Cephanemiz kalmadı, dediler.

-Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim.

Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Aynı za­manda Conkbayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile Cebel bataryasının yetişebilen efradının marş marş'la benim bulunduğum yere getirilmesi için ya­nımdaki emir zabitini geriye yolladım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazan­dığımız an bu andır.

Bir koca muharebenin ufacık bir lahzaya bağlı ol­duğunu, hatta bir memleket hayatının fena kullanılmış bir an yüzünden tehlikeye düşebileceğim burada olduğu gibi iyi kullanılmış bir anın ise bir muharebenin ve bir vatanın mukadderatım iyileştireceğini o dakikayı görür gibi canlanmış bir ifade ile duymak insanın tüylerini ür­pertiyor."

57. Alay'ın bir taburu düşmanın kuzey kanadını tu­tacak şekilde yerleşir. Bu kuvvetlere Mustafa Kemal şu tarihi emri verir:

"Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emredi­yorum. Siz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında ye­rimize başka kuvvetler gelebilir, başka komutanlar kaim olabilir."

57. Alay bir sel gibi düşmanın üzerine atılır. Düş­man sahile kadar geri püskürtülür. Öyle bir darbe ye­mişlerdir ki, ne yapacağını şaşıran düşman askerlerinin bir kısmının kayıklara binip kaçma çabaları görülür."

Savaştan sonra bir İngiliz yazarı, o günkü çarpışma­larda harekatı komuta eden Mustafa Kemal hakkında şöyle diyecektir:

"Mustafa Kemal'in savaş yönetiminde gösterdiği şa­şırtıcı başarılar silsilesi bu tarihten itibaren başladı di­yebiliriz. Ne Liman Von Sanders ne de başkasının göremediğini o görmüş. Gelibolu yarımadasına ancak Conkbayırı ile Kocaçimen Tepesi'nde egemen olunabi­leceğini o anlamıştı. Müttefikler buraları ele geçirselerdi, bütün boğaza egemen olurlar ve 20 km.'lik bir çevreyi istedikleri gibi topçu ateşine tutabilirlerdi. Küçük rütbeli ama dahi bir Türk subayının orada bu­lunması müttefikler için harbin en büyük talihsizlikle­rinden biri oldu."

O günkü harekatı yönettiği yere "Kemal yeri" adı ve­rilmiştir."

"30 Nisan' 1915'de bir kumandanlar toplantısı yapılır. Mus­tafa Kemal şöyle der:

"Bir'e kadar hepimiz ölerek düşmanı mutlaka de­nize dökmemiz lazımdır, içimizde ve askerlerimizde, Balkan Harbi utancını tekrar görmektense ölmeyecek yoktur. Böyleleri varsa kendi elimizle kurşuna dizelim."

Mayıs ayından Ağustos ayına kadar karşılıklı muharebeler sürer. "Öte yandan 9. İngiliz Kolordu Komutanı da, Türkler'in elinde bulundurduğu Anafarta sırtlarını elde etmek amacıyla 10 Ağustos sabahı taarruz için gerekli emirleri vermiştir. İngilizler 20.000 kişilik bir kuvvetle günlerce kazdıkları siperlere yerleşmişler hücum anını beklemektedirler.

Mustafa Kemal ise taarruzu çok erken saatlerde baskın tarzında planlamıştır. Bu taarruz süngü hücumu şek­linde olacaktır. O geceyi çok rahatsız ve uykusuz geçi­rir. Bir taraftan Anafartalar bölgesinden gelen raporlar ve önemli haberler, onu böyle hayati bir teşebbüs es­nasında meşgul etmiştir. Bir taraftan da, önceki birkaç günün kötü yönetilmesi yüzünden, birliğini ve üst ko­muta ile temasını kaybetmiş, hâla da bulamamış bir takım komutanların doğrudan doğruya kendisine baş­vurmaları, bir dakika bile dinlenmesine imkan bırak­mamıştır.

Sabahın erken saatlerinde herkes hazırdır. Birlikle­rin hücum tertipleri tamamlanmıştır. Çanakkale savaşı­nın en büyük ve en kanlı taarruzu için harekete geçilecektir. O anı Mustafa Kemal şöyle anlatır;

". Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önlerindeki tabancaları ve kılıçları ellerinde olduğu halde subaylarımız, kırbacı­mın aşağıya inmesiyle birden demirden bir kitle ha­linde, aslanlar gibi saldırdılar ve ileriye atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde gök gürül­tüsü gibi (Allah! Allah! Allah!) seslerinden başka bir şey işitilmiyordu.

Düşman silah kullanmaya fırsat bulamadı. Boğaz bo­ğaza kahramanca mücadele sonucunda, ilk hatta bulu­nan düşman kâmilen yok edildi. Dört saat gibi kanlı bir mücadeleden sonra 23. ve 24. Alaylarımız Conkbayır'ı düşmandan tamamen temizledikten ve 28. Alay da Şahinsırt'ın en yüksek sırtını geriye attıktan sonra, Şan tarla, Ağıldere üzerine batıya doğru saldırdılar. Askerlerimiz önlerine çıkan düşman birliklerini yeni­yor, bozguna uğratıyordu.

Conkbayır tepesi birliklerimizin eline geçtikten sonra, düşman karadan ve denizden yağdırdığı yoğun topçu ateşiyle bu tepeyi cehenneme çevirmişti.

Gökten şarapnel ve demir parçalan yağmur gibi ya­ğıyordu. Büyük çaplı gemi toplarının tam isabetli daneleri yerin içine büyük lağımlar açıyordu. Bütün Conkbayır koyu dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Her­kes tevekkül içinde akıbetini bekliyordu. Etrafımız şe­hitlerle ve yaralılarla doldu.

Savaş meydanında olanı biteni gözetlerken, bir şa­rapnel parçası göğsüme isabet etti. Cebimdeki saat parça parça oldu. Şarapnel bu yüzden vücuduma gire­memiş, yalnız derince bir kan lekesi bırakmıştı."

10 Ağustos taarruzu çok çetin ve çok kanlı muhare­belere sahne olmuştur. Mehmetçik savaşın bütün evre­lerinde olduğu gibi bu cephede de çok büyük kahramanlık destanları yazmıştır. Bakın o günkü mu­harebedeki askerimizin kahramanlıklarını Mustafa Kemal nasıl anlatır:

"Karşılıklı siperler arasında mesafe sekiz metre... Yani ölüm muhakkak! Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına hepsi düşüyor. İkinci sıradakiler onların ye­rine giriyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni gö­rüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir duraksama bile göstermiyor. Sarsılma yok! Okuma bi­lenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, Cennete gitmeye hazır­lanıyorlar. Bilmeyenler, Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir örnektir! Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruh­tur!"

Artık Çanakkale Savaşı'nın akıbeti hemen hemen belli olmuştur. İstanbul'un düşman işgaline uğrama teh­likesinin ortadan kalkması, sadece İstanbul değil bütün memleket ahalisine de rahat bir nefes aldırmıştır.

Bu arada müttefik kuvvetlerinin Çanakkale'den çe­kilme hazırlıktan yaptıkları hissedilir. Ancak, bunu karşı tarafa fark ettirmemeye çalışmaktadırlar. Çünkü artık hiçbir kayba uğramadan çekilmek istemektedirler. İşte Mustafa Kemal buna razı olmamakta, düşmanın elini kolunu sallaya sallaya çekip gitmesini de bir türlü içine sindirememektedir. Son bir saldırı ile düşmanı denize dökmek istemektedir. Fakat komutanları ile anlaşamaz. Çanakkale'de yarım kalan işini daha sonra Büyük Taarruzda gösterecek İngilizlerin cesaretlendirmesi ile Anadolu'yu işgal eden Yunan askerlerini Akdeniz'e dökecek geldikleri yere gönderecektir.

Mustafa Kemal Atatürk, Vatan topraklarımızdan ; Balkanları, Kuzey Afrika'yı, Orta doğuyu kaybeden bir Cihan Devletinin kurmaylarındandı. Davranış ve Düşüncelerindeki asalet, feraset ve basiret'i; köklü tarih şuurundan, vatan sevgisinden, sarsılmaz imanından alıyordu. Genç nesiller O'nu ve O'nun neslini tanıdıkça, Vatanımız üzerine oynanan oyunlara karşı nasıl mukavemet edeceğimizi öğrenecektir. Birlik ve dirliğimizi bozmadan; kötü niyetlilere karşı mücadele etmeyi, omurgalı duruş sahibi olmayı, zalimlerden merhamet beklememeyi kavrayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk ve nesli, bilinmeden yarınlarımızı güvence altına almak mümkün değildir. Türk Vatanının Tapusu; Türk Milletinin tarihi tecrübesinde, insanlığa hediye ettiği şahsiyetlerde, şehitlerinin kanında, insanlarının alın terinde, alimlerinin mürekkebinde ve ariflerinin dualarında şekillenmiştir.

Kaynaklar:

1. Sadeddin Özgür .:Çanakkale,Anlatılmaz Yaşanır. Özgür Medya. İstanbul.

2.Yusuf Koç-ali Koç. Tarihi Gerçekler Işığında Mustafa Kemal Atatürk. Kamu Birliği Hareketi Eğitim Yayınları. Ankara 2004.

Hilmi Özden

Diğer Köşe Yazıları

Perşembe Sohbetleri

Konu: Nitelikli Teknik İnsan Nasıl Yetişir
Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Tarih: 18 Nisan 2019
Saat: 20:00
Yer: Türk Ocağı Binası

Sosyal Medya

Gençlik Kolları
Cumartesi Sohbetleri

Konu: Ekim Ayında Başlayacaktır
Konuşmacı:
Tarih:
Saat:
Yer: Sivrioğlu Konağı

Eskişehir

Eskişehir Hava Durumu

Tavsiye Linkler

Gün Olur Asra Bedel Fatih Harbiye Ömer Seyfettin Seçme Hikayeler
Türk Ocakları| Türk Ocakları Tarihçe| Türk Ocakları Kurucuları| Atatürk ve Türk Ocakları| Türk Ocakları Tüzüğü| Türk Ocaklarından Haberler
Copyright @ Eskişehir Türk Ocağı & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi & Türk Ocakları Eskişehir Şubesi