Eskişehir Türk Ocağı her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite öğrencilere burs veriyor. Burs için başvurular 30 Eylül−14 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Burs başvuruları belgesini aşağıdan indirilebilir, formu doldurduktan sonra mail yoluyla eskisehir@turkocaklari.org.tr adresine göndererek başvuru yapabilirsiniz.

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI BURS BAŞVURU ŞARTLARI

(Şartname okunduktan sonra müracaat yapılmalı)

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar

1-Bu burs öncelikle Türk Ocağı faaliyetlerine düzenli olarak katılan öğrencilere verilir.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak,

4. Eskişehir’de bulunan ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birisinde öğrenim görüyor olmak,(bölümünde son 2 sınıfta olan öğrenciler başvuramazlar)

5. Derslerinde başarılı olmak (Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak; Ara sınıflar içinse, not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 3 olması, gerekir),

6. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddî desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmî ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almadığı, anlaşılmalıdır. Şu kadar ki, harç kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler.)

Burs Başvurusunda Bulunamayacak Olanlar

1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,

2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,

3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,

4. Sınıfta kalanlar,

5. Üniversitelerin açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim görenler ile lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar,

6. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar,

Başvuru Tarihi ve Yöntemi

1. Burs için başvuru her yıl 30 Eylül−14 Ekim târihleri arasında yapılacaktır.

2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, www.eskisehirturkocagi.org adresimizden de indirilebilir. (Form bağlantısı sayfanın sonunda)

3. Müracaatlar e-posta yolu ile veya Dede Mah. Sivrioğlu Sk. Nu:2 Türk Ocağı Konağı’nda elden yapılır.

Bursiyerlerin Seçimi:

Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve değerlendirmeye tabi tutulanlar mülâkata davet edilir.

Bursun Ödenmesi

Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim – öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasındaki sekiz ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır.

Bursun Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Ayrıca, bursiyerin;

1-Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmama,

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,

3. Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi halinde ,

4. Not ortalamasının, asgâri seviyenin altına düşmesi halinde,

5. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi halinde,

6. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi halinde.

7. Kaydını dondurması durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden, bursu kesilir. Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü, her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir. Bu burslar karşılıksızdır, ancak: İmkânları elverdiği takdirde, kendisi gibi bursa ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi vicdânî bir yükümlülük olarak kabul eder.

E-posta yoluyla başvuru formunu gönderecek olan adaylar için adresimiz: eskisehir@turkocaklari.org.tr

BURS BAŞVURU FORMU İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYINIZ