Eskişehir Türk Ocağı Hukuk (5 Kişi), Eğitim (5 Kişi) ve Elektrik-Elektronik (5 Kişi) Bursu veriyor.

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI

HUKUK(5 Kişi), EĞİTİM(5 Kişi) VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK(5 Kişi) BURSU DUYURUSU

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

1. Burs için başvuru 2 Ocak- 16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, www.eskisehirturkocagi.org adresimizden de indirilebilir.

3. Müracaatlar e-posta yoluyla veya aşağıdaki adresimize elden yapılır.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1. Eskişehir’de bulunan Hukuk, Eğitim ve Elektrik-Elektronik Fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine verilir.

2. Bu burs öncelikle Türk Ocağı faaliyetlerine düzenli olarak katılacak öğrencilere verilir.

3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

4. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak,

5. Derslerinde başarılı olmak (Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak; Ara sınıflar içinse, not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 2.75 olması, gerekir),

6. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddî desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmî ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almadığı, anlaşılmalıdır. Şu kadar ki, harç kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler.)

BURS BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK OLANLAR

1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,

2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,

3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,

4. Sınıfta kalanlar

5. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar,

BURSİYERLERİN SEÇİMİ:

      Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve değerlendirmeye tabi tutulanlar e-posta, kısa mesej yoluyla mülakata davet edilir.

BURSUN ÖDENMESİ:

      Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır . Burs ödemeleri, bir eğitim – Öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasındaki sekiz ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır.

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir.

AYRICA, BURSİYERİN;

1. Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak katılmamayı alışkanlık haline getirmesi,

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,

3. Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi halinde,

4. Not ortalamasının, asgâri seviyenin altına düşmesi halinde,

5. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi halinde ,

6. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi halinde.

7. Kaydını dondurması durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden, bursu kesilir.

       Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü, her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir.

      Bu burslar karşılıksızdır, ancak: İmkânları elverdiği takdirde kendisi gibi burs’a ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi vicdânî bir yükümlülük olarak kabul eder.