Türk Ocakları İstanbul Şubesi, 7 Mart Cuma, 2014 günü  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel ÖZEL‘in verdiği “Patrikhane’nin Ekümeniklik İddiası ve Ruhban Okulu” konulu konferansla faaliyetlerine devam etti.

Sibel ÖZEL, konunun yanlış kavramlarla yanlış bir zeminde ele alındığını ve hukuk dışı bir mecraya götürülmeye çalışıldığını, konunun hukukî bir konu olduğunu, iç  ve milletlerarası hukuka göre ele alınması gerektiğini söyleyerek ve azınlık ve azınlık hakları tanımını yaparak sözlerine başladı. 
Türkiye’nin azınlık haklarını kısıtlayan bir ülke duruma düşeceği endişesiyle  Heybeliada Ruhban Okulu için düzenlemelere hevesli gözüken siyasîlerin yanlış yolda olduklarını çünkü Türkiye’nin azınlıkların ihtiyacını karşılama talebine değil cihanşümûl bir role soyunma talebine muhatap olduğunu vurgulayan Sibel ÖZEL,  okulun siyasî bir kararla kapatılmadığını ve konunun hukukî olduğunu anlattı.

Sibel ÖZEL, Lozan Antlaşmasıyla Türk hukuk sistemine uygun bir kurum haline getirilen Patrikhane’nin, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yüksek öğrenim olarak YÖK sisteminin dışında, kendisine bağlı olmasını ve yabancı ülkelerden gelecek öğrencilerin de bu okulda öğrenim görmelerini istediğini ancak bunun azınlık hakları temelinde ele alınacak bir talep olmadığının altını çizdi. ÖZEL, ayrıca, Ne Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ne de lâiklik prensibinin ihlaline dair bir endişenin okulun açılmamasında payının olduğu da belirtti.

ÖZEL, aslında Türkiye’den istenenin bir imtiyaz olduğu ve AB müzakere aşamasında konu tartışılabileceği ve  Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olması lazım geldiği ekledi.  Ayrıca, taleplerin nihai olarak, Heybeliada Ruhban Okulu  baskısıyla paralel olarak, hükmî kişiliği olmayan Patrikhane’ye hükmî kişilik kazandırma dayatmaların olduğuna dikkat çekti. Sibel ÖZEL, Patrikhane bahsinde, resmî yazışmalarda gösterilen ekümeniksıfatının kullanılmadığını ancak Patrikhane’nin dışarıyla yazışmalarında ekümenik unvanı kullanmaya özen gösterdiğini belirtti. Patrikhanenin internet sayfasının Türk kurumu olmasına rağmen İngilizce ve Yunanca faaliyet göstermesini mânidar bulduğunu dinleyicilerin dikkatine sundu.

AB İlerleme Raporlarında Heybeliada Ruhban Okulu konusunun devamlı surette yer aldığını ve Patrikhane’nin dayatmaları doğrultusunda çözülmesi taleplerinin önümüze geldiğini nakleden ÖZEL, asıl maksadın okulun açılması değil, zaten Ruhban Okulu’nun bir nevi Patrikhane’nin ekümenikliğin tanınması için bir manivela olduğunu söyledi.

Konferansın sonunda, gelen sorular üzerine,  Şube Başkanı Dr. Cezmi BAYRAM katkı olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde Dünya Dinleri Kültür Bölümü, 1999 yılında kurulurken İslâm dışında farklı dinler hakkında teolojik-bilimsel araştırma ihtiyacının gözetildiğini ancak Patrikhane’nin bu çatı altında din adamı yetiştirmeye sıcak bakmadığı bilgisini aktararak  konferansı tamamladı.