TARAFLARININ BAKIŞIYLA LOZAN
LAUSANNE, FROM THE PERSPECTIVE OF ITS PARTIES
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
9-10 Mayıs (May) 2014 / İstanbul

Modern Türkiye’nin kuruluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın yürürlüğe girişinin doksanıncı yıldönümü münasebetiyle Lozan’a taraf olan ülkeler arasında tartışma konusu olup sonradan tadil edilen/etkileri günümüze kadar ulaşan belli başlı meselelerin mercek altına alınacağı “Taraflarının Bakışıyla Lozan” Uluslararası Sempozyumu 9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Türk Ocağı ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleşecektir.

Düzenleme Kurulu / OrganizingCommittee

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Savaş AÇIKKAYA

Dr. Nilüfer ERDEM

Dr. Ali ŞAHİN

Bilim Kurulu / Scientific Board

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Ali ASLAN

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ

Doç. Dr. Bekir GÜNAY

Doç. Dr. Fatih SANCAKTAR

Yrd. Doç. Dr. Yücel KARLIKLI

Yrd. Doç. Dr. Cevahir KAYAM

Sempozyumda Sunulacak Bildiriler

Prof. Dr. Sabit DUMAN (İnönü Üniversitesi / InonuUniversity)
Lozan Konferansı’nın İç Politikaya Etkisi (4 Şubat-23 Nisan 1923) / TheInfluence Of Lausanne Conference On InternalPolitics (4th February-23rd April 1923)

Dr. / Ph.D. Zekeriya TÜRKMEN (Harp Akademileri / TurkishMilitaryAcademies)
Lozan Barış Konferansı’na Uzanan Süreçte Musul Meselesi ve Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1919-1923) / TheMosulQuestionAnd Solution SeekingByMilitaryMeansInTheProcess Of ExtendingToLausannePeace Conference (1919-1923)

Mehmet TEKİN (Araştırmacı-Yazar / Investigative Writer)
Lozan Antlaşması ve İskenderun Sancağı (Hatay) / LausannePeaceTreatyAndTheSanjak of Alexandretta (Hatay)

Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Üniversitesi/ TOBB University)
Lozan’dan Çözüme Hatay Meselesi / Hatay Question, FromLausanneTo Solution

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Akın ÇELİK &Araş. Gör. / R.A. Sabahattin ÖDEMİŞ (İstanbul Üniversitesi / IstanbulUniversity)
Hariciye Vekâleti Raporları Çerçevesinde Musul Meselesi (1923-1926) / MosulQuestionWithinThe Framework Of TurkishMinistry Of ForeignAffairs’ Reports (1923-1926)

Dr. / Ph.D. Nevin YAZICI (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü / METU NorthernCyprusCampus)
1926’dan Günümüze Musul Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme: Çözüm Sürecinden Çözülmeye / MosulQuestion: FromResolutionProcessToDisintegration

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Sypridon SFETAS (Selanik Aristotelis Üniversitesi / AristotleUniversity Of Thessaloniki)
Aspects of Greek-TurkishRelationsandtheAftermath of theLausanneTreaty in the 20th Century / Lozan Antlaşması Sonrası 20. Yüzyılda Türk-Yunan İlişkilerinin Görünümü

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Gizem ÇAKMAK (Yeditepe Üniversitesi / Yeditepe University)
Lozan Barışı Sonrası Fener Rum Patrikhanesi / Fener GreekPatriarchateAftermath Of LausannePeaceTreaty

Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (İstanbul Üniversitesi / IstanbulUniversity)
Montreux (Montrö) Sözleşmesi’nin Güncel Sorunlar Işığında Değerlendirilmesi / The Evaluation Of Montreux Convention Under TheLight Of CurrentIssues

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. İbrahim KELAĞA AHMET (Trakya Üniversitesi / Trakya University)
Lozan’ın 90. Yılında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Eğitim Sorununa Genel Bir Bakış / An Overview Of The Educational Problems Of The Turkish MinorityIn Western Thrace

Dr. / Ph.D. Nilüfer ERDEM (İstanbul Üniversitesi / IstanbulUniversity)
Batı Trakya’da Sivil Toplum Örgütlenmesinde Türk Kimlik Engeli / TheTurkish Identity ObstacleIn Civil Society Organization In Western Thrace

Dr. / Ph.D. Sebahattin ABDURRAHMAN (Londra Üniversitesi / University Of London)
Batı Trakya Türklerinin Siyasal Katılımında Yeni Arayışlar: Dostluk Eşitlik Barış Partisi ve Bağımsız Listeler / New SeekingsForThePoliticalParticipation Of Western ThracianTurks: FriendshipEqualityPeacePartyAndIndependentLists

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Cavid QASIMOV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi / AzerbaijanNational Academy Of Sciences)
Sovyet Azerbaycan’ı Basınında Lozan Barış Görüşmeleri / Lausanne Peace Talks In The Soviet Azerbaijani Press

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Gülşah ESER (Harran Üniversitesi / Harran University)
Lozan’ın Onuncu Yıldönümünün Ulusal Basına Yansımaları / Reflections Of TheTenth Anniversary Of Lausanne Peace Treaty On TheNationalPress

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Mustafa BUDAK (Başbakanlık Devlet Arşivleri / Prime Ministry General Directorate Of StateArchives)
Lozan’ın Başarı Ölçütü: Misak-ı Milli Mi, Sevr Mi? / SuccessCriterion Of Lausanne: Nationa lOath Or Serves?