ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI
BURS VERİYOR
(BURS BAŞVURU ŞARTLARI)

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar

1-Bu burs öncelikle Türk Ocağı faaliyetlerine düzenli olarak katılan öğrencilere verilir.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Sağlam karakterli, millî duyguları yüksek, ahlâklı ve yüksek seciyeli olmak,

4. ESKİŞEHİR’de bulunan ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birisinde öğrenim görüyor olmak,

5. Derslerinde başarılı olmak (Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak; Ara sınıflar içinse, not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 ya da 4 üzerinden 3 olması, gerekir),

6. Maddî desteğe ihtiyacı bulunmak (Yapılan araştırma sonucunda, adayın maddî desteğe ihtiyacının olduğu, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmadığı, resmî ya da özel herhangi bir kurum ve kuruluştan burs almadığı, anlaşılmalıdır. Şu kadar ki, harç kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler burs

başvurusunda bulunabilirler.)

Burs Başvurusunda Bulunamayacak Olanlar

1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,

2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,

3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,

4. Sınıfta kalanlar ve alt sınıftan dersi olanlar,

5. Üniversitelerin açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim görenler ile lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar,

6. Hâlihazırda ailesinden bir kişi Ocağımızdan burs alanlar,

Başvuru Tarihi ve Yöntemi

1. Burs için başvuru her yıl 19 Eylül−7 Ekim  târihleri arasında yapılacaktır.

2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, www.eskisehirturkocagi.orgadresimizden de indirilebilir. Sözkonusu Belge, doldurulduktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte Dernek merkezimize teslim edilecektir.

Burs Şekilleri:

1Ev Bursu: (Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler kira-yakıt-elektrik-su-gıda-eşya evin hiçbir giderine katılmazlar.)

2-Nakit Burs: Nakit olarak her ay ödenir.

3-Kitap Bursu: Her ay belli miktarda kitap verilir.

ÖNEMLİ: Türk Ocağı Bursuna müracaat eden öğrenci hangisine başvurduğunu “Burs Başvuru Aday Formunda” belirtmeli.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

1. Burs Başvuru Belgesi,

2. Bir adet vesikalık fotoğraf,

3. Öğrenim kurumundan onaylı not çizelgesi ( Transkript ), ( Birinci sınıftan itibaren, bütün sınıflardaki notların onaylı dökümleri ),

4. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite sınav sonuç belgesi,

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

6. İkâmetgâh İlmuhaberi ( Ailesinden ayrı ikâmet edenler, nerede barındıklarını belgeleyen resmî nitelikli bir belge ibraz etmek zorundadırlar.),

7. Öğrenim hayatı boyunca alınan başarı belgelerinin birer sureti (İsteğe bağlı)

Bursiyerlerin Seçimi

Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve durumu belirlenen kıstaslara en fazla uyandan başlamak üzere, burs fonunda biriken meblağ da dikkate alınarak, uygun sayıda bursiyer belirlenir. Ocak Yönetim Kurulu, önceden bildirmek kaydıyla, adaylarla mülâkat da yapabilir. Sonuçlar, Ocağımızın web sayfasında ilân olunur.

Bursun Ödenmesi

Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim – öğretim döneminde, Ekim ve Mayıs ayları arasındaki sekiz ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır.

Bursun Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğunu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Ayrıca, bursiyerin;

1-Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak üst üste iki kere katılmayanların bursu bir sonraki ayda kesilir.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

3. Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi,

4. Not ortalamasının, asgâri seviyenin altına düşmesi,

5. Burs başvurusunda bulunmasına mâni hâllerden en az birisinin gerçekleşmesi,

6. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi.

7. Kaydını dondurması, durumunda, öğrenim süresinin bitmesi beklenmeden, burs kesilir.

Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yeterli birikimin kalmaması vb. sebeplerden ötürü, her zaman için bursları kısmen ya da tamamen kesme hakkına sahiptir.

Bu burslar karşılıksızdır, ancak: İmkânları elverdiği takdirde, kendisi gibi burs’a ihtiyaç duyan başka öğrencilerin yetişmesi için, Eskişehir Türk Ocağı aracılığı ile burs vermeyi,

Başkalarının da, burs verilmesi amacıyla, Eskişehir Türk Ocağı’na bağış yapmasını sağlamayı, vicdânî bir yükümlülük olarak kabul eder.

Eskişehir Türk Ocağı; İsmet İnönü (Doktorlar) Cad. Üstün İşhanı, Kat: 6

0 222 221 41 41 – 0555 851 15 20 www.eskisehirturkocagi.org

tu****************@ya***.tr    facebook/turkocagieskisehir

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI

ORTA VE YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN TALEBELERE BURS VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

Madde  1-         Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Türk Ocağı tarafından Eskişehir’deki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı ve yardıma muhtaç talebelere burs verilmesine ilişkin usûl ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde  2-         Bu Yönetmelik; milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Eskişehir’deki orta ve yükseköğrenim kurumu talebelerine tahsis edilecek burslara dair; kaynak temini, bursların dağıtımı, burs verilecek talebelerin seçimi, verilen bursların denetimi ve iptâline ilişkin usûl ve esaslara şâmildir.

Dayanak

Madde  3-         Bu Yönetmelik, Türk Ocakları Derneği Tüzüğü’nün 3/h, 31/d ve 33/e maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde  4-         Bu Yönetmelikte geçen;

Ocak   :Eskişehir Türk Ocağı’nı,
Yönetim Kurulu:Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulunu,
Bursiyer:Burs almaya hak kazanan talebeleri,
Fon:Hamiyetli vatandaşlar tarafından, Ocağa “orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören talebelere burs verilmesi kaydıyla” yapılan bağışlarla sağlanan birikimi,
Burs Dönemi:Ekim ( dâhil ) ve Mayıs ( dâhil ) ayları arasındaki süreyi,
Kurul:Burs Tâkip ve Değerlendirme Kurulunu,
İfâde eder.

Temel İlkeler

Madde  5-         Burs talepleri değerlendirilirken şu hususlar gözönünde bulundurulacaktır;

a)         Burs verilecek talebelerin; dürüst, sorumluluk hissi yüksek, sağlam karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü, millî duyguları ve vatandaşlık hissi kuvvetli, Türklük gurur ve şuuru ile donanmış, başarılı ve maddî desteğe ihtiyaç duyan gençlerimiz arasından seçilmesine azâmî derecede özen gösterilecektir.  

b)         İş bu burs proğramıyla, daha ziyade zihni faâliyet gerektiren konularda eğitim gören gençlerimizin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu itibarlâ,yalnızcaESKİŞEHİR’de bulunanFen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleriyle en az dört yıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören talebelere burs verilir.

c)         Burs verme süresi, normal öğrenim süresiyle sınırlıdır. Öğrenim gördüğü eğitim kurumundan normal eğitim süresinde mezun olamayanlarla, ara sınıflarda öğrenimine ara verenlerin, sınıfta kalanların ve borçlu geçenlerin bursu derhâl kesilir.

ç)         Gerçeğe aykırıbeyanda bulunduğu tespit edilen talebelerin bursu kesilir ve o tarihe kadar ödenen bursların -kânûnî faiziyle birlikte- tahsili cihetine gidilir.

d)         Burs ödemeleri, burs döneminde, nakden ve aylık olarak yapılır.

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar

Madde  6-         Burs verilecek talebelerde aşağıdaki nitelikler aranır;

a)             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)             Fen, Sosyal Bilimler veya Anadolu Liselerinde ya da en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birinde eğitim görüyor olmak,

c)             Derslerinde başarılı olmak,

d)             Türk Ocağının faaliyetlerine düzenli katılıyor olmak.

Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu

Madde  7-         Burs işlemlerinin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’nca, Ocak üyeleri arasından beş asil ve iki yedek üyeden müteşekkil bir Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu oluşturulur. Sözkonusu Kurul’un üyelerinden en az ikisinin öğretim üyesi olması şarttır. Kaynak temini, bursların dağıtımı, burs verilecek talebelerin seçimi, verilen bursların denetimi ve iptâliyle, bu minvaldeki diğer işlemler mezkûr Kurul tarafından yürütülür. Anılan Kurul, ayda en az bir defa toplanarak, bursiyerlerin durumunu görüşür. Gerçekleştirdiği işlemlerden ötürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Kurul kararları, bu işe mahsus bir deftere kaydedilir. Kurul, en az üç kişi ile toplanır ve kararlar ekseriyetle alınır.

Burs Verilecek Talebelerin Seçimi

Madde  8-         Heröğrenim yılının başlangıcında, Eskişehir’deki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı talebelerden; Yönetim Kurulu tarafından Fon kaynakları gözönünde bulundurularak belirlenen sayıdaki kısmına burs verilir. “İhtiyaç” ve “başarı” durumuna ilişkin kıstaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, her öğrenim yılının başında, orta ve yüksek öğrenim kurumlarına, burs verilecek öğrencilerde aranacak şartları –talebelere duyurulması için- bildirir. Sözkonusu hususlar, aynı zamanda en az bir mahâlli gazetede ilân edilir. Süresi içinde yapılan geçerli başvurular, Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu tarafından incelenir. Evrak üzerinde yapılan incelemeler sonucunda durumları uygun bulunanlar, Kurul tarafından mülâkata davet edilir. Anılan Kurul, mülâkat neticesinde burs almaya müstahak görülenlerin listesini Yönetim Kurulu’na arzeder. Yönetim Kurulu, en geç bir ay içerisinde incelemesini tamamlar ve kimlere burs verileceğini kesin olarak kararlaştırır. Bu karar, iadeli taahhütlü mektupla veya diğer iletişim vasıtaları ile bursiyerlere bildirilir. Yönetim Kurulu karar tarihini takibeden aydan itibaren, burs ödemelerine başlanır. Burs ödemeleri, her ayın son haftasında yapılır.

Bursiyer Sayısı ve Burs Miktarı

Madde  9-         Kaç talebeye burs verileceği ve behertalebeye verilecek burs miktarı, burs kaynakları ve hayat şartları gözönünde bulundurulmak suretiyle, her öğrenim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, ayrıca, “ihtiyaç” ve “başarı” durumuna göre, verilecek burs miktarlarında farklılaştırma yapmaya, belirlenen burs miktarlarını -öğrenim yılı içerisinde- “kaynak” ve “hayat şartları”nda meydana gelen değişimler sebebiyle indirmeye, artırmaya ve sona erdirmeye salâhiyetlidir.

Başvuru Esasları

Madde  10-       Burs almak için yapılacak başvurulara ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir;

a)             Burs başvuruları her yılın 19 Eylül−7 Ekim tarihleri arasında yapılır.

b)         Ocak tarafından işbu Yönetmelikte belirlenen vasıtalarla yapılan duyurulardan sonra, ilân edilen şartları taşıyan talebeler, ilânda belirtilen evraklarla birlikte, son başvuru tarihinden önce Ocağa şahsen müracaat ederek, evraklarını elden teslim edeceklerdir. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabûl edilmeyecektir.

c)         Burs almak için gerekli şartları haiz olduğu hâlde, kaynak yetersizliği sebebiyle yapılan sıralama neticesinde burstan istifâde edemeyenler, ertesi yıl tekrar müracaat edebilirler.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Madde  11-       Burs için başvuruda bulunmak isteyen talebelerin, aşağıda sayılan belgeleri, son müracaat tarihinden önce Ocak Merkezine şahsen tevdi etmeleri gerekmektedir;

a)             Burs Başvuru Belgesi ( EK 1 )

b)             Bir adet vesikalık fotoğraf,

c)             Öğrenci Belgesi,

d)             Not çizelgesi ( Transkript ), ( Orta ve yüksek öğrenim kurumlarının ara sınıflarında eğitim gören talebeler, birinci sınıftan müracaat tarihinde öğrenim gördükleri sınıfa kadar, not çizelgelerinin tamamının okul idaresince onaylanmış birer suretini tevdi edeceklerdir. ),

e)             Nüfus Cüzdan Sureti,

f)              İkâmetgâh İlmuhaberi ( Ailesinden ayrı ikâmet edenler, nerede barındıklarını tevsik eden resmî nitelikli bir belge ibraz etmek zorundadırlar.),

g)             Öğrenim hayatı boyunca almış olduğu başarı belgelerinin birer sureti,

Burs İçin Başvuramayacak Olanlar

Madde  12-

a)             Yönetim Kurulu ve Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,

b)             Cezaları tecil edilmiş yahut affedilmiş olsa dâhi; yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki mevzuata muhalefet etmek, mukaddes değerlerimizi tahkir ve tezyif etmek vb. suçlardan daha önce hüküm giyenler,  

c)             Öğrenim gördüğü eğitim müessesesinde disiplin suçu işleyenler,

Bursların Ödenmesinde Usûl

Madde  13-       Burs; “çek”le yahut “banka ödeme talimatı” ile ödenir.Bursiyerler, burs dönemi içindeki ayların son haftasında Ocağa şahsen müracaat ederek çeklerini yahut banka ödeme talimatlarını alırlar ve sözkonusu ödeme belgelerini ilgili bankaya ibraz ederek burslarını tahsil ederler. Ocak, zamanında talep edilmeyen bursları ödeyip ödememekte serbesttir. Şu kadar ki, bursunu, üst üste üç ay veya bir burs dönemi içinde toplam beş defa vaktinde tahsil etmeyen bursiyerlerin bursları Yönetim Kurulu tarafından iptâl edilebilir. Bursu iptâl edilen bursiyer, tekrar burs başvurusunda bulunamaz.

Burs Başvurularının Yenilenmesi

Madde  14-       Kendilerine burs tahsis edilen talebeler, müteakip yıllarda, öğrenim yılının başlangıcında “burs yenileme başvurusu”nda ( EK 2 ) bulunurlar. Burs başvurularının yenilenmesi için 19 Eylül−7 Ekim tarihleri arasında bir önceki seneye ait okul durumlarını belirtir belgeleri Türk Ocağına ibraz etmelidirler. Sınıf tekrarı yapmak durumunda olanlar ile normal eğitim dönemi sona erdiği hâlde –bazı derslerden kaldığı için- mezun olamayanlar, burs yenileme başvurusunda bulunamazlar.

Burs Alan Talebelerin Takibi

Madde  15-       Bursiyerler, Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu tarafından, burs verildiği sürece takip altında bulundurulur. Anılan Kurul, gerek gördüğü hâllerde, bursiyerden; notları, kendisinin ve/veya ailesinin mâlî ve ahlâkî durumu gibi konularda bilgi ve belge isteyebilir. Bursiyer, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri, Kurul’un belirlediği süre içerisinde temin etmekle yükümlüdür. Bursiyer, bu yükümlülüğü -haklı bir mazereti olmaksızın- yerine getirmediği takdirde, bursu kesilir.

Bursun Kesilmesi

Madde  16-       Aşağıya dercedilen hâllerden birisinin vukûu hâlinde, burs kesilir. Bursiyerin;

a)             Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

b)             Sınıfta kalması veya borçlu geçmesi,

c)             Not ortalamasının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgâri seviyenin altına düşmesi,

d)             Burs verilecek talebelerde aranılacak niteliklerden en az birisini kaybetmesi,

e)             Ahlâkî zaaflarının tespit edilmesi,

f)              Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi.

g)             Kaydını dondurması,

h)             Yönetmelik hükümlerine aykırı davranması,

i)              Türk Ocağı faaliyetlerine mazeretsiz olarak üst üste iki kere katılmaması,

Yukarıda sayılan hâllere ilâveten, Fon kaynaklarının yetersiz kalması durumunda da, maddî desteğe duyduğu ihtiyaç diğerlerine kıyasla en az olan bursiyerden başlamak üzere, burs ödemeleri kısmen ya da tamamen kesilebilir.

Burs Fonu, Fonun Gelir ve Giderleri

Madde  17-       Ocak Yönetim Kurulu tarafından, Eskişehir’deki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı ve maddî desteğe ihtiyaç duyan talebelere burs verilmesi amacıyla bir burs fonu oluşturulur. Ocağa, hamiyetli vatandaşlar tarafından “burs verilmesi” kaydıyla yapılan bağışlar ve Yönetim Kurulu’nca, Ocak gelirlerinden “burs verilmek üzere” tahsis olunacak kısım, Fonun kaynağını teşkil eder. Fonda biriken para, yalnızca; millî duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan orta ve yükseköğrenim kurumu talebelerine burs verilmesi için kullanılabilir. Başka bir maksatla kullanılamaz. Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu ile Yönetim Kurulu, fonun gâyesine uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olup, bu yükümlülüğe hâlél getirecek uygulamaların vukûu durumunda, her iki Kurulun üyeleri, maksat dışı kullanılan fon paralarının kânûnî faiziyle birlikte tazmin edilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Fon Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi

Madde  18-       Burs fonuna dair hesaplar ( bağışlar ve bursiyerlere yapılan ödemeler ), Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği gereğince Ocağın “gelir” ve “gider”lerinin kaydedildiği “İşletme Hesabı Defteri”nin yanısıra, müstakilen fonun kullanımına tahsis edilen bir “burs defteri”nde de ayrıca takip olunur. Her iki defter arasında her ay sonu itibari ile mutabakat sağlanır ve bu durum Burs Değerlendirme ve Tâkip Kurulu ile Ocak Muhasibi tarafından müştereken düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur Fon hesaplarının sağlıklı bir şekilde tâkibi açısından başvurulan bu uygulama “çift defter” kullanımı olarak addolunamaz.

Fonun Denetimi

Madde  19-       Fonundenetimi Ocak Denetim Kurulu tarafından yapılır. Ocak Denetim Kurulu, her yıl fon hesaplarını ayrıntılı bir biçimde inceler ve raporunu, tâkibeden yılın Mart ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunar.

Şeffaflık İlkesi

Madde  20-       Orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi talebelere burs verilmesi kaydıyla Ocağa bağışta bulunan hamiyetli vatandaşlara, kullandırılan burslara ilişkin gerekli bütün ayrıntılar (Bağışladıkları meblağın hangi talebelere burs olarak verildiği; bursiyer talebelerin kimlikleri, başarı ve ihtiyaç durumlarına dair bilgiler vs.), ayrıca talepte bulunmalarına gerek olmaksızın, Ocak tarafından yazılı olarak bildirilir. Bağış sahiplerinin talep etmesi durumunda, ayda en az beş talebeye burs kullandırmayı taahhüt edenlerin adına burs proğramı ihdas olunabilir.

Yürütme

Madde  21-       Bu Yönetmelik, Ocak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde  22-       Bu Yönetmelik, Ocak Yönetim Kurulu tarafından kabûl edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.Başvuru Dilekçesi

Burs Başvuru Aday Formu