ALANADET
Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme ve telekomünikasyon mühendisliği5
Hukuk8
İktisat6
İşletme7
Uluslararası ilişkiler4
TOPLAM30

2-Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Bilişim Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme ve telekomünikasyon mühendisliği ile hukuk, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler alanlarında en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 01.01.2010 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasında alanlar itibarıyla yapılacak sıralamada;

— Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme ve telekomünikasyon mühendisliği alanı için KPSSP–5 puan türünden ilk 100,

— Hukuk alanı için KPSSP–21 puan türünden ilk 160,

— İktisat alanı için KPSSP–22 puan türünden ilk 120,

— İşletme alanı için KPSSP–23 puan türünden ilk 140,

— Uluslararası ilişkiler alanı için KPSSP–36 puan türünden ilk 80,

aday arasına girmiş olmak,

d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 70’ine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan almış olmak,

gerekmektedir.

Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanacaktır.

3-Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların;

a) Kurumdan veya Kurumun internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu ve sınav giriş belgesi,

b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) T.C. kimlik numarası beyanı,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.),

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

e) KPDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

ile başvurularını 11 Ekim 2010 – 15 Ekim 2010 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında tasdik edilecektir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Kurum tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep etmeleri halinde adaylara iade edilecektir.

4-Sınav ve Değerlendirme

— Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 7 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

— Yazılı sınava katılan adaylar arasında alanlar itibarıyla en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların sınavdan önce aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Adayın özgeçmişi,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

— Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Alanlar itibarıyla duyuruda yer alan kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Gerek görüldüğünde alanlar itibarıyla boş kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

— Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçları adreslerine gönderilecektir.

5-Sınav Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

— Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme ve telekomünikasyon mühendisliği bölümü mezunları için; Devre Teorisi, Sayısal ve Analog Haberleşme Sistemleri, İşaret İşleme ve Sistemleri, Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi,

— Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (İdari Yargılama Usulü dahil), Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), İcra ve İflas Hukuku, Telekomünikasyon Hukuku,

— İktisat bölümü mezunları için; İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

— İşletme bölümü mezunları için; Genel İşletme, Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Stratejik Yönetim,

— Uluslararası ilişkiler bölümü mezunları için; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih, Uluslararası Politika, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası

konularından oluşacaktır.

6-Diğer Hususlar

— Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

— İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

— Bazı alanlarda bu duyuruda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde öğrenim alanlarının kontenjanlarında ihtiyaca göre değişiklik yapılabilir.

— Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında ayrıca fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bulunduracaklardır. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.

— Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler www.btk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.