Türk Ocakları, kurulduğu günden bu tarafa millî kültürün, ahlak ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu kutlu Ocağın mensupları, karşılık beklemeden, sıfat ve makamları önemsemeden çalışarak milliyetçilik mefkûresine (ülküsüne) isimsiz, unvansız hizmet vermekte; bu doğrultuda geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’sine hizmet edecek donanımlı nesillerin yetişmesi için gayret etmektedir.

Türk Ocakları’nın millî mücadele süreci ardından 1923 yılında kurulan ilk şubesi olmanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluk ile bu yıl kuruluşunun 95. yılını kutlayan Eskişehir Türk Ocağı; şehrimizin hamiyetperver insanlarının katkıları ile “Millî Mefkûre Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi modeli oluşturmanın gayreti içerisindedir. Amacımız; eğitim akademisine dahil olan seçkin talebelerimizin sorumluluktan kaçınmayan, donanımlı, fikir üreten bir camia olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda; ilki 2007 yılında yapılan Gençlik Kurultayı’nın altıncısı 12 – 13 Mayıs 2018 tarihlerinde Türk Ocakları Eskişehir Şube Binası’nda toplanmıştır.

Millî Mefkûre Mektebi’nin son sınıfındaki öğrenciler hazırladıkları tezlerden müteşekkil çalışmalarının sunumlarını fikirleri ve eylemleri ile bütün Türk Dünyası’nı temsil edebilecek nice isimler arasında yer alan Hamdullah Suphi Tanrıöver, Osman Turan, Galip Erdem, Nevzat Kösoğlu, Ayvaz Gökdemir, Erol Güngör, Yusuf Akçura’ya atfedilen oturumlarda gerçekleştirmişlerdir. Oturumların başkanlıkları ise akademimizin önceki mezunlarından Kübra Altıparmak, Şükrü Dutar, Esma Yürük, Yılmaz Köprücü, Abdülmetin Çelikbilek, Murat Şamil Şen ve Özlem Özçoban tarafından ifa edilerek Millî Mefkûre Mektebi’nin devamlılığına vurgu yapılmıştır.

VI. Gençlik Kurultayı’nda Türk Dünyasının geçmişi ve bugünü ile ilgili olmak üzere dil, edebiyat, iktisat, sanat ve mimarî, tarih, siyaset bilimi gibi farklı alan ve konularla ilgili 24 bildiri sunulmuştur. Oturumların tamamlanması ardından Dr. Öğr. Üyesi Ersin Karademir, Dr. Öğr. Üyesi Oktay Berber, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Marttin başkanlığında toplanan değerlendirme heyeti, söz konusu bildirilerin değerlendirilmesi neticesinde, aşağıda ilan edilen hususların katılımcılara ve kamuoyuna ilan edilmesine karar vermiştir.

1. Kurultayda sunulan bütün bildiriler, Türk Dünyası’nın kadim dönemlerinden bugüne kadar pek çok konuyu ele almaktadır.

2. Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk Dünyası’nın içtimaî ve siyasî yapısını ortaya koyacak devlet, iktidar, siyaset, ahlak ile ilgili kavramlar vurgulanmış, bazı bildirilerde de yüzyıllar önce yazılan eserler temelinde bu gelenekselleşen kavramların nasıl oluştuğu ifade edilerek günümüz açısından anlamı değerlendirilmiştir.

3. Türk tarihinde anayurt olarak ifade edilen Anadolu topraklarında Türk Dünyası’nın somut kültürel mirasları ile ilgili sunulan bildirilerde, bir yandan bu abidevî eserlerin dönemi içerisindeki yeri, anlamı, önemi ifade edilirken diğer yandan Türk kültür unsurlarına sahip çıkılması ve yaşatılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

4. Bazı bildirilerde Türk tarihinin en büyük ve en uzun süre ayakta kalan devletlerinden biri olan ve üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti’ne dair dönemsel değerlendirmeler yapılırken, bazı bildirilerde de Osmanlı toprakları üzerinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı süreci ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne yaşanan olaylara değinilmiştir. Bu bağlamda günümüzde uygulanan bir takım politikaların başarıya ulaşabilmesi ve kalıcı çözümler üretilebilmesi için tarihsel tecrübelerden mutlak surette faydalanılması gerektiği müzakere edilmiştir.

5. Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki günümüz uygulamalarından hareketle hazırlanan bildirilerde, hukuk, finans, maliye konuları ile ilgili devletimizin ve Türk milletinin geleceğine dair değerlendirmeler yapılmış, teknolojinin gelişmesi ile günümüz insanının muhatap olduğu uygulamaların gelecekteki etkinliği üzerinde durulmuştur.

6. Gerek Gençlik Kurultayı’nın açılış konferansında gerekse oturumların ardından gerçekleştirilen müzâkerelerde; köklü mazisinin farkında olan, bu farkındalıkla Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Dünyası’nın geleceğine yön verebilecek, Türk Dünyası’nın sorunlarına çözüm üretebilecek, yer aldığı her görev ve sorumlulukta huzur, adalet, refah ve emniyet sağlamayı ilke edinecek, bilgili, millî ve manevî değerlerine saygılı nesillerin yetişmesi için millî bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır.

7. Türk Dünyası’nın ve bütün insanlığın huzuru ve sükûnu için Türk Milletinin yeniden cihanşümul bir güç olması gerektiğine olan inanç, milletimizi ve tarihimizi tanıyan/bilen çevrelerde her geçen gün biraz daha kuvvetlenmektedir. Doğu Türkistan, Kırım, Kerkük, Musul, Telafer gibi Türk Dünyası’nın kadim bölgelerinde günümüzde yaşanan pek çok problemin çözülebilmesi ve mevcut sorunların tekrar yaşanmaması adına yeni stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bütün bu ilke ve görüşler doğrultusunda geleceği inşa edebilecek makam/mevki, karşılık beklemeden çalışabilecek gençlerin yetişmesi için 2007 yılından bu yana sürdürülen Gençlik Kurultayları’nın aksatılmadan devam ettirilmesi temenni edilmektedir.

8. Kurultay’ın; düzenlenme gayesine uygun bir şekilde, “Ocaklı gençleri bilimsel çalışmalarda bulunmaya teşvik etme” amacına hizmet ettiği sonucuna varılmıştır.

9. Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Millî Mefkûre Mektebi çalışmalarının geliştirilmesi, buradan elde edilen birikimin Türk Ocağı Akademisi oluşturmak üzere değerlendirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

Yapılan bütün değerlendirmeler doğrultusunda, mevcut problemlerin çözümlenebilmesi için Türk Dünyası’nın tek vücut olması gerektiği, bunun için de Türk medeniyetinin kadim geçmişinden aldığı ilhamla, birleştirici ve bütünleştirici yeni bir vizyon belirlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda VII. Gençlik Kurultayı’nın “21. Yüzyılda Türk Dünyası’nın Medeniyet Ufku (Demokrasi, Hukuk, Eğitim, Çevre, Tarım, İktisat)” konusunda düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür.

https://www.facebook.com/esturkocagi/posts/2066875753584315