Yakın dönem tarihimiz açısından ikinci önemli konu ise, Cumhuriyet tarihinin değerlendirilmesi konusundaki farklı yaklaşımlardır. Bu konuda da geleneksel-tepkisel yaklaşım, savunmacı yaklaşımlar, tarihsel-sosyolojik yaklaşım, eleştirel yaklaşım ve neo liberal yaklaşım olmak üzere çeşitli görüşlerden söz edilebilir. Bu yaklaşımların her biri kendi perspektifleri açısından Cumhuriyet tarihini ele alırlar. Çeşitli zaaf ve güçlü tarafları olan bu yaklaşımların tümü Cumhuriyet tarihinin bütünlüklü kavranması açısından değer taşırlar. Dolayısıyla yakın tarihimizin çok cepheli yönlerinin ortaya konulması ve bilinmesi için ana hatlarıyla bu görüşlerin bilinmesi gerekir. Çünkü modern Türkiye’nin tarihi ilericilik-gericilik, laiklik-dincilik, saltanat-cumhuriyet mücadelesine indirgenemeyecek kadar çok katmanlı karmaşık bir süreçtir. Çok boyutlu açılardan ele alınması zorunluluğu söz konusudur.