Eskişehir Türk Ocağı Perşembe sohbetlerinin bu haftaki konuğu “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması ” başlıklı konuşmasıyla, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin Adalıoğlu idi.

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması;

Selçukluların zuhûru ile İslâm dünyasına ve Anadolu’ya hakim olmaları İslam tarihinin en büyük dönüm noktalarından birini teşkîl eder. Bu dönüm noktası ile birlikte İslâm dünyası, Bizans’ın istila tehditlerinden kurtulur ve Türk-İslâm tarihi yeni bir yükseliş çağına erişir hale gelir.

Doç.Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu’nun ′′Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması′′ başlığı altında sunduğu programında; 10. asırda büyük Türk kitlelerinin İslâmiyeti süratle kabul etmesiyle birlikte büyük Türk muhacereti başlamış olub, batıda Bizans istilâlarına rağmen doğuda Türkler arasında yaşanan muhaceretin getirdiği insan gücü ile İslâm dünyası ve medeniyeti Türk rengini almaya başladığını ifade etmiştir. 
Türklerin süratle İslâmiyeti kabul ederek, bu dini kendilerine umûmi ve millî din yapmışlar ve zamanla Türk milleti tarihin en yüksek ve şerefli devirlerini açarak İslâm dünyası ve medeniyetini canlandırmış ve ileri bir safhaya taşımışlardır. 

Türklerin Anadolu’yu fethi ve muhaceretleri, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Tuğrul Beyin idaresinde 1040 yılında Horosan’da kuruluşuna, bu tarihten Malazgird Zaferine ve bundan sonraki süreç olarak çeşitli safhalarda gelişme göstermiştir. Böylelikle Türklerin Anadolu topraklarını yerleşime açmakla, Oğuz kaviminin büyük kısmına yurt bulmasına olanak sağlamıştır. Bu Türkleşme Bizans’a karşı İslâmiyeti emniyete almanın yanı sıra yeni ufuklar da bu ülkede açılmaya başlamıştır. Neticede Selçuklu devrinde Türkiye’de yüksek bir Türk-İslâm medeniyeti meydana gelmiş ve tarihi boyunca bir çok kavim, din ve kültüre sahne olan Anadolu, Selçuklu fethi ile ilk defa ani ve büyük bir inkılâba uğramış ve yaklaşık dokuz asır süren millî ve manevî bir birlik kurulmuştur. 
′′İslâmiyet Anadolu topraklarında kılıç zoru ile yayılmadı′′ diyerek bu konuya dikkat çeken Adalıoğlu, buna rağmen tarih sahnesinde bir çok savaşın yaşanarak toprak ele geçirildiğini ancak böyle bir durumda İslâm olgusunun kılıç zoru ile kan dökülerek yayılmadığını vurgulamıştır. Selçuklu tarihi konusunda tartışmasız en güzel bilgilerin Prof. Dr. Osman Turan’ın kitabında yer aldığını belirten Adalıoğlu ′′Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması′′ isimli sunumunu Selçuklu tarihine ilişkin verdiği ayrıntılı bilgileri ile tamamlamıştır