VIII. GENÇLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ İLAN EDİLDİ

Türk Ocakları Eskişehir şubesi, şehrimizin hamiyetperver insanlarının katkıları ile “Millî Mefkûre Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi modeli oluşturmanın gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda; ilki 2007 yılında yapılan Gençlik Kurultayı’nın sekizincisi, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılında, 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

VIII. Gençlik Kurultayı’nda ağırlıklı olarak Türk Dünyası’nın son asrı ile ilgili dil, eğitim, iktisat, sanat, tarih, siyaset bilimi, sağlık gibi farklı alan ve konularla ilgili toplam 23 tebliğ sunulmuştur. Oturumların tamamlanması ardından Prof. Dr. Kemal Polat başkanlığında, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım ve Doç. Dr. Oktay Berber’in katılımıyla toplanan değerlendirme heyeti, söz konusu bildirileri değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen hususların katılımcılara ve kamuoyuna ilan edilmesine karar vermiştir.

1. Kurultayda sunulan bildirilerin pek çoğu, Türk Dünyası’nın mevcut sorunlarına değinerek bu sorunların çözülmesine ışık tutacak ve Türk Dünyası’nın geleceğine ilham verecek konuları ifade etmektedir.

2. Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk kültür ve medeniyeti içerisinde mühim yerler edinmiş İmam Mâturîdî, Ahmed Yesevi, Ahi Evran gibi tarihî şahsiyetlere atıfta bulunulmak suretiyle bu kişilerin fikir dünyasından istifade etmenin günümüzdeki ehemmiyetinden söz edilmiştir.

3. Türk Dünyası’nın geleceğinin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sunulan tebliğlerde ifade edildiği üzere, dil, din, eğitim, hukuk, sağlık, sanat gibi konuların geçmişte ve bugün ne kadar mühim olduğu dile getirilmiş, Türk dünyasının geleceği için bu alanlarda daha şümullü düşünmenin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

4. Gerek Gençlik Kurultayı’nın açılış konferansında gerekse oturumların ardından gerçekleştirilen müzâkerelerde; Türk cumhuriyetlerinin son otuz yıldaki süreçleri ifade edilirken köklü mazisinin farkında olan, bu farkındalıkla Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Dünyası’nın geleceğine yön verebilecek, Türk Dünyası’nın sorunlarına çözüm üretebilecek, yer aldığı her görev ve sorumlulukta huzur, adalet, refah ve emniyet sağlamayı ilke edinecek, bilgili, millî ve manevî değerlerine saygılı nesillerin yetişmesi için millî bir eğitim sisteminin oluşturulmasının öncelik verilmesi gereken en önemli husus olduğu kanaati oluşmuştur.

5. Günümüzde yaşanan problemlerin çözümlenmesi ve Türk Dünyası’nın geleceği için çözüm üretebilecek akademik yapıya ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Millî Mefkûre Mektebi çalışmalarının sürdürülmesi, mevcut faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve elde edilen birikimin Türk Ocağı Akademisi oluşturmak üzere değerlendirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

Bütün bu değerlendirmeler neticesinde bugünün Türk Dünyası’nı ilgilendiren ve geleceğin şekillenmesi açısından son derece mühim sorunların konuşulması, tartışılması gerektiği müşahede edildiğinden, 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilmesi planlanan IX. Gençlik Kurultayı’nın “Türk Dünyası’nın Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasıyla düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.