Geleneksel Cumartesi Sohbetlerinde bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nden Hami ÖZDEMİR Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik konusunu anlatmıştır. Özdemir özetle şunlara değindi; Kültür değişmesi, Batılılaşma meselesi, Kültür ve Medeniyet, Kültür Değişmesinin Tarihi oluşumu, Osmanlı Devletinde Kültür Değişmesi ,Milliyetçilik,Milli Kimlik, Örf ve Adet Kavgası, Milli Kültür u başlık altında incelenmesi gereken konulardır. bKarlofça antlaşmasına ile gerileme dönemine giren Osmanlı devleti gücünü daha fazla hissettiren Avrupa devletleri karşısında ayakta kalabilmek için değişime ihtiyaç duymuştur.Bu değişmeler ilk önce askeri alanda olur ve zamanla idari ve sosyal alana kayar. Mümtaz Turhan a göre bu değişim iki başlık altında incelenir. Serbest kültür değişmeleri ve zorunlu kültür değişmeleri; Örfler ve adetler insanlar cemiyetini düzenleyici kaideler sisteminin bir kısmını teşkil eder. Bu düzenleyici kaidelere gelen bir isimle Norm denir. Bir sosyal norm bir cemiyette yaşayan insanların neyi ne zaman nasıl yapmaları gerektiğini bildiren kaidedir. Millî kültür, bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddî ve manevî değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan millî kültürdür. Bunun sonuncunda da şimdiye kadar kurulmuş olan devletlerden sömürgecilik yapmayan ‘Türk’lerdir. Son olarak kültür değişmeleri bakımından son derece önemli olan bu tavrın Türk halkındaki neticeleri hala devam ettiğini vurgulamıştır.