İki gündür beş toplantı halinde 17 bildirinin sunulduğu “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” temalı X. Gençlik Kurultayı tamamlandı. Kurultayın açılış konferansını değerli tarihçi Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ ; “KIZILELMA NERESİ” konusunda yaptı. Kurultayın sonucunda “Sonuç Bildirgesi” yayımlandı.

X. GENÇLİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ İLAN EDİLDİ

Türk Ocakları Eskişehir şubesi, şehrimizin hamiyetperver insanlarının katkıları ile “Millî Mefkûre Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi modeli oluşturmanın gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda; ilki 2007 yılında yapılan Gençlik Kurultayı’nın onuncusu, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” temasıyla 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin bulunduğu konakta gerçekleştirilmiştir.

X. Gençlik Kurultayı’nda din, eğitim, felsefe, hukuk, tarih, sosyoloji gibi farklı alan ve konularla ilgili toplam 17 tebliğ sunulmuştur. Oturumların tamamlanması ardından Türk Ocakları Eskişehir Şubesi yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Kemal BİÇERLİ, Doç. Dr. Volkan MARTTİN Öğretmen Yüksel Kayın ve Doç. Dr. Oktay Berber’in kurultayda sunulan bildirileri değerlendirmesi neticesinde, aşağıda belirtilen hususların katılımcılara ve kamuoyuna ilan edilmesine karar vermiştir.

  1. Kurultayda sunulan bildirilerde genel itibariyle Türk düşüncesi ve Türk medeniyeti kavramlarının dayandığı temel ilkeler genel itibarıyla ele alınmış, bu ilkelerin rehberliğinde hareket ederek yeni medeniyeti inşa etme zaruretine vurgu yapılmıştır.
  2. Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk gençliğinin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde durulmuş, bu sorunların aşılmasında Cumhuriyetimizin yüz yıllık birikiminden ilham alınmasının gerekliliğine değinilmiştir.
  3. Bazı bildirilerde millî kimlik kavramı, bu kavram üzerinde çalışmaları bulunan önemli şahsiyetler ve günümüzde yapılan tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda son yıllarda özellikle anayasa tartışmaları yapılırken Türk, Türklük, Türk milleti gibi kavramları tartışmaya açanların olduğu görülmektedir. Söz konusu kavramlar bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan; tarih, kültür, fikir ve amaç birliğini temel alan kavramlardır ve tartışılmasına asla müsaade edilmemelidir.
  4. Son yıllarda milletimizin yaşadığı pek çok felâkette bilgi ve aklın geri planda bırakılmasından kaynaklanan birikmiş sorunların etkili olduğu kanaatindeyiz. Sorunları kabul etmemek, akıl, bilim ve liyakati bir kenara bırakmakla herhangi bir çözüm üretilemeyeceği ortadadır. Bu itibarla, daha önceki kurultaylarda da vurgulandığı üzere günübirlik, gelecek tasavvurundan yoksun politikaları bir kenara bırakmak; eğitim sisteminde, hukukta ve siyasette millî bir bilinçle hareket etmek bir seçenek değil, zorunluluktur.
  5. Kurulduğu 1912’den bu tarafa 111 yılı geride bırakan, Cumhuriyetimizin en köklü kuruluşlarından biri olan Türk Ocaklarının bünyesinde oluşturulan mektep çalışmalarının Türk Dünyası’nın geleceği için çözüm üretebilecek bir şekle dönüştürülebilmesi için ilköğretimden lisansüstü eğitime kadar bir akademiye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda bilgi ve tecrübeye sahip yetişmiş insanımızın, iş dünyasının hamiyetperver mensuplarının ve söz sahibi siyasetçilerimizin bir araya getirileceği topyekûn bir seferberlik vaktidir.

Bütün bu değerlendirmeler neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “fikirlerinin babası” olarak nitelendirdiği Ziya Gökalp’ın ölümünün 100. yılı olması münasebetiyle 2024 yılı içerisinde, Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmesi planlanan XI. Gençlik Kurultayının, düşünce dünyamızın büyük şahsiyetlerinin fikirlerini daha iyi anlamak, yeniden yorumlamak amacıyla “Büyük Türk Düşünürleri” temasıyla düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.