Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu hafta Prof. Dr. Haşim ŞAHİN “Selçuklulardan Beyliklere Kültür ve Medeniyet”, Prof. Dr. Abdulkadir İLGEN ise “ İktisadî Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi” konularında seminer vermişlerdir.